zbyněk baladrán cv

Why would you live if you knew what was going to happen tomorrow?
Zbyněk Baladrán and Vít Havránek
HDV, 6:48, 2012
with text and support by Ruti Sela, Babi Badalov, Hafiz and Xu Tan

Adaptation
Zbyněk Baladrán, Vít Havránek and Eva Jiřička
HDV, 3:36, 2012